GDPR

Tiráž

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zák. č. 22/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


Romig, s.r.o.,

Flöglova 2, 81105 Bratislava,

Obchodný register: Oddiel s.r.o., vložka číslo 3660/B

Registrový súd: Okresný súd Bratislava I 

 

V zastúpení:

Ing. Robert Miglierini

 

Kontakt:

Telefón: 0903 460 747

E-mail:  romig@romig.sk

 

Poštová adresa:

Floglova 2, 81105 Bratislava

 

IČ DPH: SK2020294936

Identifikačné číslo pre DPH vydané podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Riešenie sporov EÚ

Európska komisia ponúka platformu na riešenie sporov on-line (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailová adresa prevádzkovateľa je uvedená vyššie.

 

Riešenie spotrebiteľských sporov/Univerzálny orgán na riešenie sporov

Prevádzkovateľ nie je povinní zúčastňovať sa na riešení sporov pred orgánom riešiacim spotrebiteľské spory.

 

 


 

Zrieknutie sa zodpovednosti (Disclaimer)

 

Zodpovednosť za obsah

Poskytovateľ služieb zodpovedá za vlastný obsah webových stránok v súlade so všeobecne platnými zákonmi, pričom nie je povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie, prípadne ich skúmať, či nevykazujú znaky nezákonnej činnosti.

 

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov tým zostáva nedotknutá. S tým súvisiace záruky je však možné uplatniť až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Takýto obsah bezodkladne odstránime ihneď potom, ako bude príslušné porušenie zákona nahlásené.

 

Zodpovednosť za prepojenia

Ponuka prevádzkovateľa obsahuje prepojenia na externé webové sídla tretích osôb, na ktoré nemá prevádzkovateľ žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôže prevádzkovateľ prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webovej stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky preverené z hľadiska eventuálneho porušenia zákona, pričom nebol zistený žiadny obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom.

 

Z dôvodu, že nie je možná neustála kontrola obsahu odkazovaných stránok, sa prevádzkovateľ zaväzuje po zistení porušenia zákona okamžite odstránime prepojenia takéhoto druhu.

 

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom stránky podliehajú zák. č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Kopírovanie, úpravy, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc určovaných autorským právom si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné a nekomerčné účely.

 

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích osôb. Predovšetkým je takýto obsah od tretích osôb náležite označený. Ak by užívateľ web stránky spozoroval akékoľvek porušenie autorského práva, je povinný na túto skutočnosť upozorniť prevádzkovateľa, ktorý sa zaväzuje okamžite zrušiť takýto obsah. 


 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

1.   Ochrana osobných údajov na jeden pohľad

 

Všeobecné upozornenia

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite toto webové sídlo prevádzkovateľa. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých sa môžete osobne identifikovať. Podrobné informácie k téme ochrany osobných údajov nájdete vo  vyhlásení prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov, uvedenom pod týmto textom.

 

Záznam osobných údajov na webovom sídle

Kto je zodpovedný za záznam osobných údajov na tomto webovom sídle?

Spracovanie osobných údajov na tomto webovom sídle sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webového sídla. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži [a1] tohto webového sídla.

 

Ako zaznamenávame osobné údaje?

Osobné údaje sa získajú oznámením užívateľa, napríklad údaje zadávané do kontaktného formulára.

 

Ostatné údaje automaticky zaznamenajú pri návšteve webového sídla IT-systémy prevádzkovateľa. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo presný čas vyvolania stránky). Záznam týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, hneď po vstupe užívateľa na  webové sídlo prevádzkovateľa.

 

Načo sú používame osobné údaje?

Časť osobných údajov sa získava, aby bolo možné zaručiť bezchybnú prezentáciu webového sídla. Ostatné osobné údaje sa môžu použiť na analýzu správania sa užívateľa pri používaní webového sídla.

 

Aké práva má užívateľ vzhľadom na jeho osobné údaje?

Užívateľ má právo kedykoľvek bezplatne získať informáciu o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Okrem toho má právo požadovať opravu alebo odstránenie týchto osobných údajov. Udelený súhlas so spracovaním údajov môže užívateľ v budúcnosti kedykoľvek odvolať. Okrem toho má užívateľ právo za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. Ďalej prináleží užívateľovi právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade.

 

K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme ochrany osobných údajov sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa.

 

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov

Pri návšteve tohto webového sídla sa môže štatisticky vyhodnocovať správanie užívateľa pri surfovaní. To sú predovšetkým údaje získané pomocou takzvaných analytických programov.

 

Podrobnejšie informácie o týchto analytických programoch nájdete ďalej vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

 

2. Hostiteľské siete a siete na doručovanie obsahu (CDN)

 

Externý hosting

Hostiteľom tohto webového sídla je externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zaznamenávané na tomto webovom sídle sú uložené na serveroch hostiteľa. Ide tu predovšetkým o adresy IP, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, názvy, prístupy na webové sídlo a ostatné údaj generované prostredníctvom webového sídla.

 

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s potenciálnymi a súčasnými zákazníkmi prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania ponuky služieb on-line profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

 

Hostiteľ je oprávnený spracúvať údaje užívateľa iba v prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností súvisiacich so službami, pričom je zaviazaný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa v súvislosti s týmito údajmi.

 

Prevádzkovateľ využíva nasledovných hostiteľov:

WebSupport, s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava, Slovensko

IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234

DIČ: 2021869234

Register: Okresný súd Bratislava I.

Vložka číslo: 63270/B

 

Uzavretie zmluvy o zákazkovom spracúvaní

Na zaručenie spracúvania osobný údajov užívateľa, v súlade s požiadavkami na ochranu osobný údajov, uzatvoril prevádzkovateľ s hostiteľom zmluvu o zákazkovom spracúvaní.

 

 

3. Všeobecné upozornenia a informačné povinnosti

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ berie ochranu osobných údajov užívateľa vážne. Prevádzkovateľ s osobnými údajmi zaobchádza dôverne a podľa zákonných predpisov o ochrane osobných údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Pri používaní tejto webovej stránky užívateľom sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých sa môže užívateľ osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o osobných údajoch vysvetľuje, aké údaje prevádzkovateľ získava a na čo ich používa. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

 

Pri prenose údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) sa môžu vyskytnúť medzery v bezpečnosti. Dokonalá ochrana osobných údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

 

Upozornenie zodpovednému orgánu

Zodpovedným orgánom za spracovanie osobných údajov na tomto webovom sídle je:

 

Romig, s.r.o.

Flöglova 2, 81105 Bratislava, 

 

Telefón: 0903 460 747 

Email: romig@romig.sk

 

 

 

 

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samotná alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

 

Doba uchovávania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je stanovená konkrétnejšia doba uchovávania údajov, osobné údaje zostávajú uchované, pokiaľ nepominie účel spracúvania údajov. Ak užívateľ požiada  o odstránenie osobný údajov alebo odvolá súhlas so spracúvaním údajov, osobné údaje budú odstránené, ak nebudeme mať prevádzkovateľ iné zákonné dôvody na uchovávanie osobných údajov (napr. daňové alebo podnikateľské doby uchovávania); v druhom uvedenom prípade dôjde k odstráneniu, keď tieto dôvody pominú.

 

Zákonne predpísaná osoba poverená ochranou osobných údajov

Prevádzkovateľ vymenoval osobu poverenú ochranou osobných údajov.

 

Ing. Robert Miglierini

Telefón: 0903 460 747 

Email: romig@romig.sk

 

Poznámka k prenosu údajov do USA

Toto webové sídlo obsahuje, okrem iného, aj nástroje od spoločností so sídlom v Spojených štátoch amerických. Ak sú aktivované tieto nástroje, osobné údaje užívateľa môžu byť zdieľané so servermi príslušnej spoločnosti v USA. Prevádzkovateľ upozorňuje, že USA sa podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov nepovažujú za bezpečnú tretiu krajinu. Spoločnosti v USA sú povinné poskytnúť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby užívateľ ako dotknutá osoba mohla proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké úrady (napr. tajné služby) údaje užívateľa spracúvajú, vyhodnocujú a trvale ukladajú na účely monitorovania na amerických serveroch. Na tieto činnosti spracúvania nemá prevádzkovateľ žiadny vplyv.

 

Odvolanie vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov

Mnoho procesov spracovania osobných údajov je možných iba s výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté.

 

Právo na odpor proti získavaniu osobných údajov vo zvláštnych prípadoch, ako aj proti priamej reklame (čl. 21 DSGVO)

PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV NA ZÁKLADE ČLÁNKU 6 ODSEK 1 PÍSM. E ALEBO F DSGVO, MÁ UŽÍVATEĽ PRÁVO KEDYKOĽVEK, Z DÔVODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEHO ZVLÁŠTNEJ SITUÁCIE, PODAŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV; PLATÍ TO AJ PRE PROFILOVANIE PODPOROVANÉ TÝMITO USTANOVENIAMI. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV JE UVEDENÝ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK PODÁ UŽÍVATEĽ NÁMIETKU, JEHO OSOBNÉ ÚDAJE SA NEBUDÚ VIAC SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEDOKÁŽE PREVÁDZKOVATEĽ PREUKÁZAŤ ZÁVÄZNÉ CHRÁNENÉ DÔVODY SPRACÚVANIA, KTORÉ MAJÚ VYŠŠIU PRÁVNU SILU AKO ZÁUJMY UŽÍVATEĽA, PRÁVA A SLOBODY ALEBO AK SPRACÚVANIE SLÚŽI NA UPLATNENIE, REALIZÁCIU ALEBO OBHAJOBU PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODSEK 1 GDPR).

 

AK SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ, ZA ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA PRIAMEJ REKLAMY, MÁ UŽÍVATEĽ PRÁVO KEDYKOĽVEK PODAŤ NÁMIETKU VOČI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, TÝKAJÚCICH SA UŽÍVATEĽA NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRI PROFILOVANÍ, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK UŽÍVATEĽ ODMIETNE, JEHO OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NÁSLEDNE NEPOUŽIJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODSEK 2 GDPR).

 

Právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade

V prípade priestupkov voči DSGVO dotknutým osobám prináleží právo na sťažnosť na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte ich obvyklého pobytu, ich pracoviska alebo miesta domnelého priestupku. Právo na sťažnosť zostáva vzhľadom na iné administratívno-právne alebo súdne opravné prostriedky nedotknuté.

 

Právo na možnosť prenosu osobných údajov

Užívateľ má právo osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe jeho súhlasu alebo plnenia zmluvy, nechať doručiť na seba alebo tretiu osobu v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požaduje užívateľ priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, uskutoční sa to iba vtedy, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

 

Kódovanie SSL, resp. TLS

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov posielaných nám ako prevádzkovateľovi stránky, šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované pripojenie je rozoznateľné podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

 

Keď je kódovanie SSL, resp. TLS aktivované, nemôžu sa údaje, ktoré užívateľ sprostredkujete na prevádzkovateľa, čítať prostredníctvom tretích osôb.

 

Šifrované platobné transakcie na tomto webovom sídle

Ak po uzatvorení platenej zmluvy platí povinnosť poskytnúť platobné údaje (napr. číslo účtu v prípade inkasa), na spracovanie platby sa tieto údaje budú vyžadovať.

 

Platobné transakcie prostredníctvom obvyklých platobných prostriedkov (Visa/MasterCard, inkaso) sa vykonávajú výhradne cez šifrované pripojenie SSL resp. TLS. Šifrované pripojenie je rozoznateľné podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

 

Pri šifrovanej komunikácii tretie subjekty nedokážu prečítať platobné údaje, ktoré užívateľ poskytne prevádzkovateľovi.

 

Informovanie, odstránenie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení má užívateľ kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania údajov a príp. právo na opravu alebo odstránenie týchto údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme osobné údaje sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Okrem toho má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. K tomu sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledovných prípadoch:

·      Ak popiera užívateľ správnosť jeho osobných údajov uložených u prevádzkovateľa, potrebuje prevádzkovateľ spravidla čas na to, aby tieto osobné údaje skontrolovali. Na dobu kontroly má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.

·      Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov užívateľa uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môže užívateľ požadovať namiesto odstránenia osobných údajov obmedzenie ich spracúvania.

·      Ak osobné údaje užívateľa prevádzkovateľ viac nepotrebuje, avšak sú potrebné na realizáciu, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, má užívateľ právo miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.

·      Ak užívateľ podal námietku podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, musí sa uskutočniť zváženie medzi záujmami prevádzkovateľa a záujmami užívateľa. Pokiaľ ešte nie je určené, koho záujmy prevažujú, má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.

 

V prípade, ak užívateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – je prevádzkovateľ oprávnený spracovať iba so súhlasom užívateľa alebo na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.