GDPR

Tiráž

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zák. č. 22/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Hörmann Slovenská republika s.r.o.
Diaľničná cesta 5186/2B
903 01 Senec

Obchodný register: Vložka 31154/B
Registrový súd: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel : Sro

V zastúpení:
Vlastimil Martinát, MBA, konateľ spoločnosti

Kontakt:
Telefón: +421248224711
E-mail: info.bts@hoermann.com

Poštová adresa:
Diaľničná cesta 5186/2B, 903 01 Senec

IČ DPH:
Identifikačné číslo pre DPH vydané podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty: SK2021804598

Riešenie sporov EÚ
Európska komisia ponúka platformu na riešenie sporov on-line (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailová adresa prevádzkovateľa je uvedená vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov/Univerzálny orgán na riešenie sporov
Prevádzkovateľ nie je povinní zúčastňovať sa na riešení sporov pred orgánom riešiacim spotrebiteľské spory.


Zrieknutie sa zodpovednosti (Disclaimer)

Zodpovednosť za obsah
Poskytovateľ služieb zodpovedá za vlastný obsah webových stránok v súlade so všeobecne platnými zákonmi, pričom nie je povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie, prípadne ich skúmať, či nevykazujú znaky nezákonnej činnosti.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov tým zostáva nedotknutá. S tým súvisiace záruky je však možné uplatniť až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Takýto obsah bezodkladne odstránime ihneď potom, ako bude príslušné porušenie zákona nahlásené.

Zodpovednosť za prepojenia
Ponuka prevádzkovateľa obsahuje prepojenia na externé webové sídla tretích osôb, na ktoré nemá prevádzkovateľ žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôže prevádzkovateľ prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webovej stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky preverené z hľadiska eventuálneho porušenia zákona, pričom nebol zistený žiadny obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom.

Z dôvodu, že nie je možná neustála kontrola obsahu odkazovaných stránok, sa prevádzkovateľ zaväzuje po zistení porušenia zákona okamžite odstránime prepojenia takéhoto druhu.

Autorské právo
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom stránky podliehajú zák. č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Kopírovanie, úpravy, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc určovaných autorským právom si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné a nekomerčné účely.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích osôb. Predovšetkým je takýto obsah od tretích osôb náležite označený. Ak by užívateľ web stránky spozoroval akékoľvek porušenie autorského práva, je povinný na túto skutočnosť upozorniť prevádzkovateľa, ktorý sa zaväzuje okamžite zrušiť takýto obsah.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov na jeden pohľad

Všeobecné upozornenia
Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite toto webové sídlo prevádzkovateľa. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých sa môžete osobne identifikovať. Podrobné informácie k téme ochrany osobných údajov nájdete vo vyhlásení prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov, uvedenom pod týmto textom.

Záznam osobných údajov na webovom sídle
Kto je zodpovedný za záznam osobných údajov na tomto webovom sídle?
Spracovanie osobných údajov na tomto webovom sídle sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webového sídla. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webového sídla.

Ako zaznamenávame osobné údaje?
Údaje automaticky zaznamenajú pri návšteve webového sídla IT-systémy prevádzkovateľa. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo presný čas vyvolania stránky). Záznam týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, hneď po vstupe užívateľa na webové sídlo prevádzkovateľa.

Načo sú používame osobné údaje?
Časť osobných údajov sa získava, aby bolo možné zaručiť bezchybnú prezentáciu webového sídla. Ostatné osobné údaje sa môžu použiť na analýzu správania sa užívateľa pri používaní webového sídla.

Aké práva má užívateľ vzhľadom na jeho osobné údaje?
Užívateľ má právo kedykoľvek bezplatne získať informáciu o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Okrem toho má právo požadovať opravu alebo odstránenie týchto osobných údajov. Udelený súhlas so spracovaním údajov môže užívateľ v budúcnosti kedykoľvek odvolať. Okrem toho má užívateľ právo za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. Ďalej prináleží užívateľovi právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade.

K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme ochrany osobných údajov sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa.

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov
Pri návšteve tohto webového sídla sa môže štatisticky vyhodnocovať správanie užívateľa pri surfovaní. To sú predovšetkým údaje získané pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobnejšie informácie o týchto analytických programoch nájdete ďalej vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.


2. Hostiteľské siete a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting
Hostiteľom tohto webového sídla je externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zaznamenávané na tomto webovom sídle sú uložené na serveroch hostiteľa. Ide tu predovšetkým o adresy IP, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, názvy, prístupy na webové sídlo a ostatné údaj generované prostredníctvom webového sídla.

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s potenciálnymi a súčasnými zákazníkmi prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania ponuky služieb on-line profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Hostiteľ je oprávnený spracúvať údaje užívateľa iba v prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností súvisiacich so službami, pričom je zaviazaný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa v súvislosti s týmito údajmi.

Prevádzkovateľ využíva nasledovných hostiteľov:
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava, Slovensko
IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 2021869234
Register: Okresný súd Bratislava I.
Vložka číslo: 63270/B

Uzavretie zmluvy o zákazkovom spracúvaní
Na zaručenie spracúvania osobný údajov užívateľa, v súlade s požiadavkami na ochranu osobný údajov, uzatvoril prevádzkovateľ s hostiteľom zmluvu o zákazkovom spracúvaní.


3. Všeobecné upozornenia a informačné povinnosti

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ berie ochranu osobných údajov užívateľa vážne. Prevádzkovateľ s osobnými údajmi zaobchádza dôverne a podľa zákonných predpisov o ochrane osobných údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky užívateľom sa nezískavajú osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých sa môže užívateľ osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o osobných údajoch vysvetľuje, aké údaje prevádzkovateľ získava a na čo ich používa. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Pri prenose údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) sa môžu vyskytnúť medzery v bezpečnosti. Dokonalá ochrana osobných údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie zodpovednému orgánu
Zodpovedným orgánom za spracovanie osobných údajov na tomto webovom sídle je:

Externý úradník pre ochranu údajov:
Nemesis Consulting GmbH, Carl-Schurz-Straße 21-23, 66953 Pirmasens, Nemecko
Pán Jens Paul
jp@nemesisconsulting.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samotná alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Doba uchovávania
Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je stanovená konkrétnejšia doba uchovávania údajov, osobné údaje zostávajú uchované, pokiaľ nepominie účel spracúvania údajov. Ak užívateľ požiada o odstránenie osobný údajov alebo odvolá súhlas so spracúvaním údajov, osobné údaje budú odstránené, ak nebudeme mať prevádzkovateľ iné zákonné dôvody na uchovávanie osobných údajov (napr. daňové alebo podnikateľské doby uchovávania); v druhom uvedenom prípade dôjde k odstráneniu, keď tieto dôvody pominú.

Poznámka k prenosu údajov do USA
Toto webové sídlo obsahuje, okrem iného, aj nástroje od spoločností so sídlom v Spojených štátoch amerických. Ak sú aktivované tieto nástroje, osobné údaje užívateľa môžu byť zdieľané so servermi príslušnej spoločnosti v USA. Prevádzkovateľ upozorňuje, že USA sa podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov nepovažujú za bezpečnú tretiu krajinu. Spoločnosti v USA sú povinné poskytnúť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby užívateľ ako dotknutá osoba mohla proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké úrady (napr. tajné služby) údaje užívateľa spracúvajú, vyhodnocujú a trvale ukladajú na účely monitorovania na amerických serveroch. Na tieto činnosti spracúvania nemá prevádzkovateľ žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov
Mnoho procesov spracovania osobných údajov je možných iba s výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo na odpor proti získavaniu osobných údajov vo zvláštnych prípadoch, ako aj proti priamej reklame (čl. 21 DSGVO)
PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV NA ZÁKLADE ČLÁNKU 6 ODSEK 1 PÍSM. E ALEBO F DSGVO, MÁ UŽÍVATEĽ PRÁVO KEDYKOĽVEK, Z DÔVODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEHO ZVLÁŠTNEJ SITUÁCIE, PODAŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV; PLATÍ TO AJ PRE PROFILOVANIE PODPOROVANÉ TÝMITO USTANOVENIAMI. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV JE UVEDENÝ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK PODÁ UŽÍVATEĽ NÁMIETKU, JEHO OSOBNÉ ÚDAJE SA NEBUDÚ VIAC SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEDOKÁŽE PREVÁDZKOVATEĽ PREUKÁZAŤ ZÁVÄZNÉ CHRÁNENÉ DÔVODY SPRACÚVANIA, KTORÉ MAJÚ VYŠŠIU PRÁVNU SILU AKO ZÁUJMY UŽÍVATEĽA, PRÁVA A SLOBODY ALEBO AK SPRACÚVANIE SLÚŽI NA UPLATNENIE, REALIZÁCIU ALEBO OBHAJOBU PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODSEK 1 GDPR).

AK SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ, ZA ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA PRIAMEJ REKLAMY, MÁ UŽÍVATEĽ PRÁVO KEDYKOĽVEK PODAŤ NÁMIETKU VOČI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, TÝKAJÚCICH SA UŽÍVATEĽA NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRI PROFILOVANÍ, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK UŽÍVATEĽ ODMIETNE, JEHO OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NÁSLEDNE NEPOUŽIJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODSEK 2 GDPR).

Právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade
V prípade priestupkov voči DSGVO dotknutým osobám prináleží právo na sťažnosť na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte ich obvyklého pobytu, ich pracoviska alebo miesta domnelého priestupku. Právo na sťažnosť zostáva vzhľadom na iné administratívno-právne alebo súdne opravné prostriedky nedotknuté.

Právo na možnosť prenosu osobných údajov
Užívateľ má právo osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe jeho súhlasu alebo plnenia zmluvy, nechať doručiť na seba alebo tretiu osobu v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požaduje užívateľ priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, uskutoční sa to iba vtedy, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Kódovanie SSL, resp. TLS
Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov posielaných nám ako prevádzkovateľovi stránky, šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované pripojenie je rozoznateľné podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Keď je kódovanie SSL, resp. TLS aktivované, nemôžu sa údaje, ktoré užívateľ sprostredkujete na prevádzkovateľa, čítať prostredníctvom tretích osôb.

Informovanie, odstránenie a oprava
V rámci platných zákonných ustanovení má užívateľ kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania údajov a príp. právo na opravu alebo odstránenie týchto údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme osobné údaje sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracovania
Okrem toho má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. K tomu sa môže užívateľ kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledovných prípadoch:
Ak popiera užívateľ správnosť jeho osobných údajov uložených u prevádzkovateľa, potrebuje prevádzkovateľ spravidla čas na to, aby tieto osobné údaje skontrolovali. Na dobu kontroly má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.
Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov užívateľa uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môže užívateľ požadovať namiesto odstránenia osobných údajov obmedzenie ich spracúvania.
Ak osobné údaje užívateľa prevádzkovateľ viac nepotrebuje, avšak sú potrebné na realizáciu, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, má užívateľ právo miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.
Ak užívateľ podal námietku podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, musí sa uskutočniť zváženie medzi záujmami prevádzkovateľa a záujmami užívateľa. Pokiaľ ešte nie je určené, koho záujmy prevažujú, má užívateľ právo požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.

V prípade, ak užívateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – je prevádzkovateľ oprávnený spracovať iba so súhlasom užívateľa alebo na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Nesúhlas s reklamnými e-mailami
Týmto sa vyjadruje nesúhlas s používaním verejných kontaktných údajov, zverejnených v rámci povinnosti uvedenia tiráže, na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo na prípadné právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, najmä vo forme spamových e-mailov.


4. Záznam osobných údajov na našom webovom sídle

Súbory cookie
Internetové stránky prevádzkovateľa používajú čiastočne takzvané „súbory cookie“. Súbory cookie predstavujú malé textové súbory a zariadeniu užívateľa nespôsobujú žiadne poškodenia. Uchovávajú sa na zariadení užívateľa buď dočasne počas trvania relácie (relačné súbory cookie) alebo natrvalo (trvalé súbory cookie). Relačné súbory cookie sa po skončení návštevy internetovej stránky užívateľom automaticky odstránia. Trvalé súbory cookie zostanú uložené na zariadení užívateľa, kým ich užívateľ neodstráni alebo kým ich automaticky neodstráni webový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od tretích subjektov uložené na zariadení užívateľa aj pri vstupe na webovú stránku prevádzkovateľa (súbory cookie tretích subjektov). Tie umožňujú prevádzkovateľovi i užívateľovi využívať určité služby poskytované tretím subjektom (napr. súbory cookie na spracúvanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webového sídla by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnotenie správania užívateľa alebo na zobrazovanie reklám.

Súbory cookie vyžadované na elektronickú komunikáciu (nevyhnutné súbory cookie) alebo na zabezpečenie určitých požadovaných funkcií (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), prípadne na optimalizáciu webového sídla (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti na webe) sa uchovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webového sídla má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie kvôli technicky bezchybnej a optimalizovanej prezentácii svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, príslušné súbory cookie sa ukladajú výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); tento súhlas sa môže kedykoľvek odvolať.

Užívateľ si môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby bol informovaný o nastavení súborov cookie a umožnil súbory cookie iba jednorazovo, aby vylúčil prijímanie súborov cookie za určitých okolností alebo všeobecne, ako aj na aktivovanie automatického odstránenia súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tohto webového sídla obmedzená.

Prevádzkovateľ osobitne informuje užívateľa v prípade, pokiaľ súbory cookie používajú tretie subjekty alebo sa využívajú na účely analýzy, a to na základe tohto vyhlásenia o ochrane údajov. V prípade potreby sa prevádzkovateľ zaväzuje vyžiadať súhlas užívateľa.

Súbory prihlasovania na server
Správca stránok získava a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch prihlasovania na server, ktoré automaticky sprostredkuje prehliadač užívateľa prevádzkovateľovi. Tieto sú:
typ prehliadača a verzia prehliadača
použitý operačný systém
odkazujúca adresa URL
názov hostiteľského počítača, ktorý inicioval prístup
presný čas dopytu servera
IP adresa

Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Záznam týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webového sídla má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii svojho webového sídla – na tento účel sa musia zaznamenať súbory prihlasovania na server.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom
Ak užívateľ kontaktujete prevádzkovateľa e-mailom, telefonicky alebo faxom, žiadosť užívateľa vrátane všetkých osobných údajov vyplývajúcich zo žiadosti užívateľa (meno, požiadavka) prevádzkovateľ uchová a spracuje na účely vybavenia predmetnej záležitosti. Tieto údaje prevádzkovateľ nepostúpi ďalej bez súhlasu užívateľa.

Predmetné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, pokiaľ žiadosť užívateľa súvisí s plnením zmluvy alebo pokiaľ sú údaje nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa efektívne vybavovať žiadostí, ktoré sú mu adresované (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), alebo sú v súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR), pokiaľ boli prevádzkovateľom vyžiadané.

Osobné údaje odoslané užívateľ v kontaktnom formulári prevádzkovateľa zostávajú u prevádzkovateľa, kým nevyzvete užívateľ prevádzkovateľa na ich odstránenie, užívateľ svoj súhlas s uschovávaním neodvolá alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracúvania vašej záležitosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.


5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Toto webové sídlo využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webového sídla analyzovať správanie užívateľov webového sídla. V tomto prípade prevádzkovateľ webového sídla dostáva rôzne údaje o používaní, ako napr. vyvolania stránky, dĺžku pobytu na stránke, použité operačné systémy a pôvod užívateľa. Spoločnosť Google môže tieto údaje agregovať do profilu, ktorý je priradený príslušnému užívateľovi alebo jeho zariadeniu.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie užívateľa na účely analýzy správania užívateľov (napr. súbory cookie alebo zariadenia na snímanie odtlačkov prstov). Informácie zhromažďované spoločnosťou Google o používaní tohto webového sídla sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú.

Analytické nástroje sa používajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webového sídla má oprávnený záujem na analýze správania užívateľov, aby mohol optimalizovať svoju webovú ponuku i svoju reklamu. Ak si prevádzkovateľ vyžiadal príslušný súhlas (napr. súhlas s uchovávaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; tento súhlas sa môže kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP
Na tejto webovej stránke aktivoval prevádzkovateľ funkciu IP anonymizácie. Tým sa IP adresa Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do USA skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google do USA plná IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google bude z poverenia prevádzkovateľa tohto webového sídla využívať tieto informácie na vyhodnotenie používania webového sídla užívateľom, na vypracovanie výkazov aktivít na webovom sídle a bude poskytovať prevádzkovateľovi tohto webového sídla ďalšie služby spojené s používaním webového sídla a využívaním internetu. IP adresa užívateľa prenesená v rámci služby Google Analytics prehliadačom sa nepridáva k ostatným údajom spoločnosti Google.

Doplnok prehliadača
Spoločnosti Google môžete zabrániť zhromažďovať a spracúvať údaje užívateľa stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje o užívateľoch, sa nachádzajú v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zákazkové spracúvanie
Prevádzkovateľ uzatvoril so spoločnosťou Google zmluvu na zákazkové spracúvanie a plne presadzuje prísne požiadavky úradov príslušných na ochranu osobných údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Toto webové sídlo využíva funkciu „demografické charakteristiky” služby Google Analytics, aby sa užívateľom webového sídla zobrazovali vhodné reklamné inzeráty v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Tým je možné vytvoriť správy, ktoré obsahujú výpovede k veku, pohlaviu a záujmom užívateľa stránok. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google, vzťahujúcej sa na záujmy, ako aj z údajov užívateľov tretích poskytovateľov služieb. Tieto údaje sa nemôžu priradiť k žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môže užívateľ kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach zobrazení jeho účtu Google alebo všeobecne zakázať záznam údajov službou Google Analytics, ako sa opisuje v bode „Odmietnutie záznamu osobných údajov”.

Doba uchovávania
Údaje na úrovni užívateľa a na úrovni udalosti, uložené spoločnosťou Google, prepojené so súbormi cookie, charakteristikami používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými ID (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID Android), sa po 50 mesiacoch anonymizujú, resp. odstránia. Podrobnosti k tomu pozri na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de


6. Doplnky a nástroje

Webové písma Google
Táto stránka používa na zabezpečenie jednotného vzhľadu písma takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď užívateľ vyvoláva stránku, jeho prehliadač načíta požadované webové písma do medzipamäte prehliadača, aby mohol správne zobrazovať texty a písma.

Z tohto dôvodu sa prehliadať používaný užívateľom musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. Spoločnosť Google je tak informovaná, že prístup na tento web vychádzal z adresy IP užívateľa. Webové písma Google sa používajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webového sídla má oprávnený záujem o jednotné znázornenie rezu písma na svojom webovom sídle. Ak si prevádzkovateľ vyžiadal príslušný súhlas (napr. súhlas s uchovávaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať.

Ak prehliadač užívateľa nepodporuje webové písma, počítač užívateľa použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google
Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Využívanie funkcií Google Maps si vyžaduje uloženie IP adresy užívateľa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na toto spracovanie osobných údajov.

Používanie Google Maps sa uskutočňuje v záujme príjemného zobrazenia on-line ponúk prevádzkovateľa a pre ľahšiu možnosť nájdenia miest uvádzaných na webovom sídle. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak si prevádzkovateľ vyžiadal príslušný súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; tento súhlas sa môže kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Viac informácií ohľadom manipulácie s osobnými údajmi užívateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


7. eCommerce a poskytovatelia platobných služieb

Spracovanie údajov (údaje zákazníka a údaje zmluvy)
Osobné údaje prevádzkovateľ získava, spracováva a používa iba vtedy, pokiaľ sú potrebné na založenie, obsahové stvárnenie alebo zmenu právneho pomeru (údaje o stave). To sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov na splnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní tohto webového sídla (údaje o používaní) prevádzkovateľ získava, spracováva a využíva iba pokiaľ je to potrebné, aby umožnil užívateľovi zúčtovať používanie služby.

Získané údaje užívateľa sa po uzavretí zákazky alebo ukončení zmluvného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty na uschovanie zostávajú nedotknuté.

Sprostredkovanie údajov pri uzatvorení zmluvy pre predajne on-line, predajcov a zasielanie tovaru
Osobné údaje prevádzkovateľ sprostredkuje na tretiu osobu iba vtedy, keď je to potrebné v rámci spracovania zmluvy, pre podnik poverený dodávkou tovaru alebo úverový inštitút, poverený spracovaním platby. Ďalšie sprostredkovanie osobných údajov sa neuskutočňuje, resp. iba vtedy, keď je sprostredkovanie výslovne povolené. Postúpenie údajov užívateľa na tretiu osobu bez výslovného súhlasu, na účely reklamy, sa neuskutoční.

Základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov na splnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.


8. e-mailová komunikácia

Povinné informácie podľa článku 13 GDPR
Pri prvom kontakte je prevádzkovateľ povinný v súlade s článkami 12, 13 GDPR poskytnúť užívateľovi nasledujúce povinné informácie o ochrane údajov: V prípade ak kontaktuje užívateľ prevádzkovateľa e-mailom, bude prevádzkovateľ osobné údaje užívateľa spracúvať, iba ak bude existovať oprávnený záujem na spracovaní (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) a ak užívateľ so spracovaním údajov súhlasil (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak je spracovanie nevyhnutné na začatie, odôvodnenie, obsahový návrh alebo zmenu právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) alebo na spracovanie povolené podľa inej právnej normy. Osobné údaje užívateľa zostávajú u prevádzkovateľa, kým užívateľ nevyzve prevádzkovateľa na ich odstránenie, užívateľ neodvolá svoj súhlas s uschovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracúvania vašej záležitosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné daňové a podnikateľské právne lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté. Užívateľ má právo kedykoľvek bezplatne získať informáciu o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Takisto má užívateľ právo na odmietnutie, na prenositeľnosť údajov a právo na podanie sťažnosti u príslušného orgánu dohľadu. Užívateľ je oprávnený požiadať aj o opravu, odstránenie a za určitých okolností o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Užívateľ sa môže obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného pre ochranu údajov na: datenschutz@hoermann.de